مطالب توسط m madhi

شرایط ضمانتنامه

مدت زمان ضمانت : زمان دوره ضمانت محصولات بر روی کارت ضمانت درج گردیده است و در مورد هر محصول طبق شرایط مندرج در داخل و روی جلد ضمانتنامه به صورت مستقل درج شده است که زمان شروع ضمانتنامه  آن از تاریخ تولید محصول می باشد.   مدت زمان گارانتی نام محصول مدت زمان گارانتی […]