%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4

مصرف بهینه آب

آب باارزش ترین نعمت الهی است که خداوند متعال در قرآن کریم از آن به عنوان مایه ی زندگی و منشأ حیات یاد می کند . « …وجعلنامن الماء کل شیء حی  _ … و هر چیز زنده ای را از آب آفریدیم . سوره انبیا – آیه ۳۰ » پس برای ادامه حیات ، منشأ آن را با استفاده ی بهتر وصحیح تر ، گرامی بداریم .

1-rahmati 2-rahmati 3-rahmati 6-rahmati 7-rahmati 8-rahmati 9-rahmati 10-rahmati 12-rahmati 13-rahmati 14-rahmati 15-rahmati 16-rahmati 17-rahmati 18-rahmati 19-rahmati 20-rahmati 21-rahmati 22-rahmati 23-rahmati 24-rahmati